Juridisk hjelp

Ressurser

Kontakt

1. Bolig er en menneskerett og skal ikke være en vare i et marked.

Derfor behøver vi en tredje boligsektor, hvor minst 50 prosent er ikke-kommersielle utleieboliger i nye boligprosjekter. For å oppnå det, kreves en massiv offentlig økonomisk investering i en sosial boligpolitikk.

2. Vi må stoppe boligutviklere og høyresiden i deres forsøk på å redusere standarden på nye leiligheter.

Lavere standard gir ikke billigere boliger, som de hevder, men bare høyere profitt til utviklere, som de ønsker. Vi trenger gode boliger: de er både bra å leve i, og varer i mange år, og er derfor også miljøvennlige.

3. Det må settes et husleietak med en makspris per kvadratmeter.

4. Bedre rettsforfølgelse må på plass for å sikre leieboerenes rettigheter i praksis..

a) Gratis rettshjelp må sikres til de som ikke har tilgang til andre jurdiske ordninger.
b) Huseiere som ikke overholder lovverket, og spesielt retten til privatliv, må straffeforfølges.
c) Det må etableres et eget regelverk for å få lov til å leie ut, som for eksempel en søknadsordning.
d) Kvinner, rasifiserte, ikkebinære og skeive må få særskilt beskyttelse.
e) Huseiere må gjennomføre og bestå kurs om relevant lovverk.
f) Rasismen i boligsektoren må aktivt bekjempes.
g) Diskriminering av individer som mottar støtte fra det offentlige må forbys ved lov.

5. Rettigheter ved oppussing

Dette skal ikke bli en strategi for å kaste ut leieboere eller som et påskudd for å øke leia.

a) Det må innføres strengere krav til hva som er godkjent bolig og bosted – også der leieboer bor i en oppussingssituasjon.
b) Det må være krav om sikret leiekontrakt for leieboer i en kontraktsperiode også etter oppussing
c) Leieboer i kontrakt må sikres ingen prisøkning etter oppussing.

6. Utleieboliger må skattes hardere. Bolig skal være noens hjem ikke et spekulasjonsobjekt.

a) Eiendom skal beregnes i inn formuen som grunnlag for skattlegging.
b) Sekundærbolig må skattlegges høyere.
c) Det må innføres en form for boplikt i storbyene.
d) Det må innføres forbud mot å kjøpe mer enn to boliger.

7. Tiltak mot hyblifisering og utnyttelse av nye i boligsektoren, samt mot oppsplitting av leiligheter.

Et slikt tiltak er for eksempel et minstekrav til boligstørrelse, med fellesarealer som stue og kjøkken.

8. Aktiv kommunal utleiesektor for flere og med god standard.

a) Kommunale boliger som står tomme må tas i bruk.
b) Slutt på salg av kommunale boliger og mer oppkjøp og tilbakekjøp av boligeiendom til kommunalt bruk.
c) Ved salg av kommunal eiendom skal det sikres forkjøpsrett til de som ønsker å bo der.
d) Avvikle systemet med gjengs leie.

9. Boligtilsyn i alle kommuner.

Tilsynet skal sørge for at utleiere følger reglene og straffeforfølge de som ikke gjør det. Det må stilles detaljerte og tydelige krav til hva som er en beboelig utleiebolig. Disse kravene må sjekkes og overholdes ved hvert kontraktskifte.

10. Hus som ikke er i bruk, skal kunne benyttes som bolig av hvem som helst.

Beboere skal ha krav på å kunne bli boende etter å ha meldt fra til politiet.

11. Rett til langvarige og trygge utleiekontrakter.

Leieboer må sikres rett til kontrakt på minst ti år, men denne skal kunne sies opp av leieboer når det passer.

12. Økt medvirkning for leieboer i samfunnet, i boligområdet og i eget hjem.

13. Krav om at varslere som blir kasta ut av leilighetene på grunn av ulovligheter eller uholdbare forhold får ny kontrakt på nytt sted til samme vilkår.

En av grunnene til at bolighaiene kan drive fritt, er vissheten om at dersom man finner og melder fra om uregelmessigheter ved sin leiebolig, vil det ende med at man står uten sted å bo.